TUKI®

REGULAMIN

Korzystając z niniejszej witryny internetowej, wyrażasz swoją bezwarunkową zgodę na warunki podane poniżej. Przeczytaj je uważnie, zanim rozpoczniesz korzystanie z niej. Warunki te mogą zostać zmienione w każdej chwili poprzez modyfikację niniejszego tekstu. Zmiany takie są dla Ciebie wiążące, a więc powinieneś regularnie odwiedzać tę stronę, aby sprawdzić, czy wprowadzono jakiekolwiek poprawki.

Strona internetowa, w tym jej struktura oraz projekt graficzny, stanowią wyłączną własność tukitoys.com/shop oraz podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z dnia 23 lutego 1994 r., Nr 24, poz. 83, z późniejszymi zmianami). Kopiowanie elementów strony, informacji, tekstów, zdjęć, czy też innych elementów graficznych, jak również znaków towarowych zamieszczonych na stronie, w celu wykorzystania w całości, części lub w formie zmodyfikowanej w innych serwisach WWW, w publikacjach elektronicznych lub w wersji materialnej, bez uprzedniej pisemnej zgody tukitoys.com, jest zabronione.

Tukitoys.com zastrzega sobie prawo do zmiany oraz poprawiania informacji zawartych na stronie w każdym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników sieci. Tukitoys.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość stron internetowych nie stanowiących własności tukitoys.com, do których odnośniki (linki) zostały zamieszczone na stronie.

Dane zamieszczone w serwisie internetowym nie stanowią wiążącej oferty jakichkolwiek usług, świadczonych użytkownikom serwisu internetowego. Dane te mają wyłącznie charakter ogólnoinformacyjny. Tukitoys.com zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w całości lub w części informacji zawartych na niniejszej stronie, bez uprzedzenia. Tukitoys.com nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność przedstawionych produktów, usług, analiz lub informacji publikowanych w serwisie. Całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania dostarczonych informacji ponosi użytkownik stron internetowych tukitoys.com, także w wypadku poniesienia jakiejkolwiek szkody z tytułu wykorzystania zamieszczonych na nich informacji.

Niniejszy Regulamin został przygotowany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, co zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.

Sklep internetowy TUKI, działający pod adresem https://www.tukitoys.com/shop, prowadzony jest przez firmę TUKI Sp. z o.o. z siedzibą w Olecku (19-400) przy ul. Gołdapska 31, KRS: 0000665034, NIP: 8471617537, REGON: 366619747.

Kontakt ze Sklepem – za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@tukitoys.com.

§ I. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Zamawiane towary wysyłane są z magazynu firmy TUKI Sp. z o.o. przy ul. Przemysłowa 6, 19-400 Olecko. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie tukitoys.com/shop.
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane poprzez strony internetowe tukitoys.com/shop, 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Składanie zamówień przez Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. Aby założyć konto Klienta, należy uruchomić stronę internetową: https://tukitoys.com/shop/login.html i wypełnić formularz, w tym podać adres email i określić hasło do konta. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. W przypadku otrzymania przez Sklep urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczanych przez Klienta, Sklep może uniemożliwić dostęp do tych danych.
 3. Informacje o towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Każda płatność zrealizowana przez Klienta – z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zamówienia – stanowi do momentu wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia. W wyniku złożonego przez Klienta zamówienia, Sklep przesyła do Klienta specyfikację dokonanego przez Klienta zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail. Specyfikacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji zostanie wysłane na podany przez Klienta adres e-mail, stanowiąc oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej, niezwłocznie po zweryfikowaniu przez Sklep dostępności towarów u dostawców Sklepu.
 4. Sklep zapewnia możliwość wyboru zamawianych towarów lub usług.
 5. Sklep zapewnia możliwość wyboru sposobu dostawy spośród dostępnych oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy).
 6. Sklep zapewnia możliwość wyboru sposobu płatności spośród dostępnych w Sklepie.
 7. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Klienta specyfikacji wskazanej w pkt 4 powyżej. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. W przypadku zapłaty przez Klienta za zamówienie, o którym mowa w zdaniu powyżej, Sklep zwróci wpłacone pieniądze.
 8. Częściowa realizacja – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów.
 9. Sklep zapewnia możliwość anulowania całości zamówienia.

§ II. Zmiany w zamówieniach

 1. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem formularza kontaktu na stronach pomocy lub telefonicznie.
 2. Zmiany zlecane telefonicznie będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela konta. Modyfikacje dotyczące adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu należności będą przyjmowane tylko poprzez formularz kontaktu na stronach Pomocy po uprzednim zalogowaniu się na konto Klienta.

§ III. Ceny towarów

 1. Podawane są w złotych polskich.
 2. Zawierają podatek VAT.
 3. Nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych.
 4. Nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
 5. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
 6. Koszty dostawy.

§ IV. Czas realizacji zamówienia i koszty wysyłki

 1. Na terytorium Polski zamówienie może być dostarczone, według wyboru Klienta.
 2. Do krajów zagranicznych Unii Europejskiej zamówienie może być dostarczone tylko przez firmę kurierską lub spedycję. Koszt usługi kurierskiej na terenie Polski uzależniony jest od wielkości zamówionych towarów. Koszt wysyłki podawany jest zawsze w podsumowaniu zamówienia.
 3. Do krajów poza Unią Europejską zamówienie jest dostarczane przez kuriera lub spedycję.
 4. Ze względu na rodzaj towarów, Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy, o czym Klient będzie poinformowany na Stronie produktowej.
 5. Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności kuriera lub pracownika poczty, w tym sporządzenie protokołu szkody, ułatwi Sklepowi rozpatrzenie reklamacji.

§ V. Formy płatności, rozpoczęcie realizacji zamówienia

 1. Płatność przy odbiorze – realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia.
 2. Przelew bankowy, przelew elektroniczny – realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu płatności na koncie bankowym sklepu.
 3. Płatność w systemie Przelewy24 – realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu płatności w systemie Przelewy24.
 4. Płatność w systemie PayPal – realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu płatności w systemie PayPal.
 5. W przypadku wybranych towarów, Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności lub sposobów dostawy dla złożonego zamówienia, o czym Klient będzie poinformowany na Stronie produktowej.

§ VI. Reklamacje

 1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie przy użyciu formularza kontaktowego. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 2. Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta, o czym Klient będzie poinformowany na Stronie produktowej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w dokumencie gwarancji.
 3. Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach oraz z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 4. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji.
 5. Sklep niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna), Sklep zwraca po rozpatrzeniu reklamacji zgodnie z procedurą opisaną w Dziale VIII Zwrot należności Klientom.

§ VII. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia, a następnie wysłać je skanem na adres email: info@tukitoys.com lub dodać formularz o odstąpieniu od umowy do paczki ze zwrotem, wysyłając w/w wypełnione oświadczenie na adres: TUKI Sp. z o.o., ul. Przemysłowa, 19-400 Olecko.
 2. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 3. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sklepu.

§ VIII. Zwrot należności Klientom

 1. Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu, zwrot ten następuje nie później niż w terminie 14 dni.
 2. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, zwrot należności następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność (zwrot płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty). W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność, jest niemożliwa (brak możliwości zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty), zwrot nastąpi na konto Klienta w Sklepie, o czym Klient zostanie poinformowany e-mailem. Następnie, za uprzednią zgodą Klienta i wyłącznie na podstawie jego dyspozycji, zwrot zostanie przekazany na rachunek bankowy Klienta. Dyspozycja przekazywana jest do Sklepu za pośrednictwem formularza kontaktu na stronach Pomocy po uprzednim zalogowaniu się na koncie Klienta albo w przypadku odstąpienia od umowy poprzez wypełnienie formularza, o którym mowa w pkt VII ust.1, w części obejmującej numer rachunku bankowego. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu, w przypadku powzięcia wątpliwości co do tożsamości Klienta.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

§ IX. Dane osobowe

 1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient przekazuje potrzebne do realizacji zamówienia dane osobowe, a tym samym przyzwala na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie administratora, t.j. TUKI Sp. z o.o. oraz na ich przetwarzanie dla celów zawarcia oraz realizacji umowy. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowych zgód, jego dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep lub partnerów handlowych Sklepu w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie lub u ww. partnerów.
 2. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez administratora znajdują się na stronie pod adresem https://tukitoys.com/shop/polityka-prywatnosci.
 3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 5. Dane osobowe pozyskane przez administratora są chronione zgodnie z RODO, czyli rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie z innymi aktami prawnymi wydanymi w uzupełnieniu do RODO lub w jego miejsce, w szczególności w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

§ X. Informacje o ochronie danych osobowych

 1. Firma TUKI Sp. z o.o. z siedzibą w Olecku (19-400) przy ul. Gołdapska 31, KRS: 0000665034, NIP: 8471617537 i REGON: 366619747 (dalej: „Administrator”) jest administratorem Państwa danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit a), b) i f) RODO.
 2. Państwa dane są przetwarzane w celu: a) prawidłowego złożenia lub zrealizowania złożonego przez Państwa zamówienia przez Administratora b) w celach marketingowych produktów i usług świadczonych przez Administratora lub jego partnerów, w tym prowadzenie marketingu bezpośredniego z wykorzystaniem telefonu, poczty tradycyjnej lub elektronicznej.
 3. Państwa dane przetwarzane przez Administratora obejmują co do zasady: imiona i nazwisko, adresy, adresy e-mail, numery telefonów, dane dotyczące rachunków bankowych/kart płatniczych, historię zakupów, oraz w zakresie niezbędnym do świadczenia usług: PESEL, NIP, dane dotyczące dokumentów tożsamości lub w nich zawarte. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu lub w związku ze świadczeniem usług przez Administratora.
 4. Państwa dane będą udostępniane jedynie osobom upoważnionym (pracownicy lub podmioty współpracujące z Administratorem) w związku z wykonywaniem przez nie obowiązków związanych ze świadczeniem usług na rzecz Administratora, a także podmiotom świadczącym usługi rachunkowe, transportowe, podatkowe lub informatyczne na rzecz Administratora. Pozyskane dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom niż wskazane wyżej, chyba że podstawą dla tego będą powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub okaże się to niezbędne lub potrzebne dla zawarcia lub realizacji umowy. Pozyskane dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza UE i EOG.
 5. Państwa dane będą przechowywane przez okres obowiązywania umów z Administratorem i okres przedawnienia/wygaśnięcia roszczeń z nich wynikających względnie dochodzenia potencjalnych roszczeń w związku z zdarzeniami, których dotyczą usługi świadczone przez Administratora, to jest przez maksymalny okres przedawnienia/wygaśnięcia roszczeń przewidzianych przez prawo obowiązujące na terytorium RP. W przypadku danych osobowych przetwarzanych wyłącznie na podstawie wyrażonej zgody – do czasu cofnięcia lub przedawnienia/wygaśnięcia wszelkich roszczeń wynikających bądź związanych z przetwarzanymi danymi osobowymi, w zależności co nastąpi później.
 6. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, oraz przetwarzania dokonywanego na innej podstawie niż zgoda), z wyłączeniem jednak gdy z uwagi na przepisy prawa jesteśmy uprawnieni lub obowiązani do dalszego przetwarzania danych. Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania – np. na stronach www.tukitoys.com/shop Twoje Konto, każdy klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. od 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub właściwych przepisów prawa polskiego wdrażających RODO (np. ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych obowiązująca od 25 maja 2018 r.).
 8. Państwa dane nie będą służyły w celu podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Wszelkie zgłoszenia oraz zapytania dotyczące Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail: info@tukitoys.com.
 10. Dążymy do zapewnienia całkowitego bezpieczeństwa. Stosowanym przez nas protokołem transmisji, zapewniającym bezpieczeństwo przesyłania danych w internecie, jest protokół SSL (Secure Socket Layer v3). Jest to rodzaj zabezpieczenia, polegający na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki klienta i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer sklepu. Informacja wysyłana z serwera do klienta jest również kodowana, a po dotarciu do celu dekodowana. SSL szyfruje, uwierzytelnia i zapewnia integralność wiadomości. W chwili nawiązania połączenia z bezpieczną (stosującą protokół SSL) stroną WWW ustalane są klucze szyfrujące, stosowane następnie przy przekazywaniu danych między przeglądarką na komputerze klienta a serwerem sklepu. Zarówno uzgadnianie kluczy, jak i sama transmisja są bardzo trudne do złamania. Po połączeniu się z bezpieczną stroną WWW użytkownik jest o tym informowany.
  • W przeglądarce Internet Explorer, w prawej części paska stanu jest wyświetlana kłódka. Klikając na nią zobaczymy certyfikat autentyczności (podpis cyfrowy) danej strony.
  • W przeglądarkach Firefox i Opera kłódka pokazuje się na pasku nawigacji. Klikając na nią możemy obejrzeć certyfikat autentyczności danej strony.
  • W SSL stosuje się certyfikaty tożsamości, by sprawdzić uprawnienia serwerów i użytkowników. Certyfikaty te są wydane i podpisane cyfrowo przez jednego z wydawców certyfikatów – Certification Authorities (CA). Certyfikat naszego sklepu został wydany przez firmę VeriSign, która wcześniej sprawdziła wiarygodność tukitoys.com/shop.
  • Kolejnym elementem, zapewniającym bezpieczeństwo przekazanych nam informacji, jest organizacja przechowywania przez nas danych osobowych i danych o kartach kredytowych. Są one zapisane na serwerze, do którego nie można dostać się z internetu – na wydzielonym koncie, z kontrolowanym dostępem dla ograniczonej liczby osób.
  • Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z zakończeniem dokonanej operacji.

§ XI. Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a TUKI Sp. z o.o.
 2. Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 4. Cookies sesji – działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie,
 5. Cookies trwałych – pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony tukitoys.com/shop
 6. Cookies podmiotów zewnętrznych – umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Klienta

Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 21 stycznia 2015 roku do odwołania.
 • Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www. tukitoys.com/shop. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 • Zapraszamy do korzystania ze stron Pomocy, gdzie przedstawiliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Klientów pytania.