REGULAMIN KONKURSU

NAGRODA: ZESTAW MICRO

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady uczestnictwa w konkursie organizowanym przez A&M Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Olecku 19-400, ul. Gołdapska 31 (zwanego dalej Konkursem).
2. Fundatorem nagród w Konkursie jest firma A&M Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością.
3. Administratorami danych osobowych są: A&M Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Olecku 19-400, ul. Gołdapska 31.
4. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Instagram.
5. Zasady Konkurs określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem 29.12.2023 r.
6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r.
7. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora (Jury). W skład Jury wchodzą 2 osoby po stronie Organizatora.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne związane portalem społecznościowym Instagram, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń i wynikające z nich opóźnienia w ich nadejściu.


II. UCZESTNICY KONKURSU

1. Udział w Konkursie mogą brać wszystkie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i które wyślą w zastrzeżonym terminie odpowiedź na pytanie konkursowe ujęte w poście konkursowym.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu.
3. Dane osobowe uzyskane od uczestników Konkursów zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu będą̨ przechowywane w bazie danych administrowanej przez A&M Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Olecku 19-400, ul. Gołdapska 31. Dane osobowe będą̨ przetwarzane dla celów związanych z realizacją Konkursów. Każdy uczestnik posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe mogą̨ być́ także przetwarzane w celach marketingowych (w przypadku wyrażenia na to zgody) oraz gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

III. ZASADY ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Udział w Konkursie oznacza zgodę Uczestnika na warunki Konkursu określone niniejszym
Regulaminem.
2. Zgłaszając swój udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich
danych osobowych: imię, nazwisko, telefon, adres e-mail, adres pocztowy, w celu realizacji postanowień
określonych Regulaminem Konkursu.
3. Aby przystąpić do Konkursu należy spełnić wymagania i rozwiązać zadanie wybranego Konkursu na
profilu’u Instagram Tuki Toys, a także być obserwatorem profilu Instagram Tuki Toys:

IV. ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘSCÓW KONKURSU I WYDANIE NAGRÓD

1. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która spełniła określone wymagania oraz warunki uczestnictwa
w konkursie, według wytycznych ogłoszonych przez Organizatora na profilu Instagram Tuki Toys.
2. Ogłoszenie wyniku Konkursu nastąpi na profilu Tuki Toys na portalu Instagram w terminie podanym w
poście konkursowym zamieszczonym na profilu Tuki Toys na portalu Instagram.
4. Uczestnicy konkursu, którzy zostaną laureatami, zobowiązani są dostarczyć swoje dane kontaktowe,
w tym pełen adres pocztowy.

5. Adres, pod który zostanie wysłana nagroda musi znajdować się na terenie Polski.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących
po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku: niepodania danych kontaktowych oraz pełnego
adresu pocztowego.
7. Laureatowi nie przysługuje prawo zamiany nagród przyznanych w Konkursie na jej ekwiwalent
pieniężny lub na inne nagrody rzeczowe.
8. Laureatowi nie przysługuje prawo do przeniesienia nagrody na osobę trzecią.
9. Nagroda zostanie wysłana na podany adres Zwycięzcy.

V. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy zgłaszać do Organizatora w formie pisemnej – listem
poleconym, pocztą kurierską lub osobiście w biurze Organizatora w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników,
z zastrzeżeniem, że za termin zgłoszenia reklamacji uznaje się datę stempla pocztowego placówki
nadawczej.
2. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym w ust. 1 nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacja powinna zawierać dane i dokładny adres reklamującego, jak również opis i przyczyny
reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję, o której mowa w POSTANOWIENIACH
OGÓLNYCH w punkcie 8, w terminie 30 dni od daty ich otrzymania. O decyzji Komisji reklamujący
zostanie powiadomiony pisemnie. Decyzja Komisji w sprawie reklamacji jest ostateczna.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na www.tukitoys.com.

2. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowo-promocyjnych mają jedynie
charakter informacyjny.
3. Ewentualne spory wynikające z uczestnictwa w Konkursie, po wyczerpaniu postępowania
reklamacyjnego rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia wysyłania zgłoszeń
do Konkursu, rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz publikacji wyników Konkursu.
6. Każdy, kto przystąpi do Konkursu staję się Uczestnikiem Konkursu, co jest jednoznaczne z akceptacją
przez niego warunków niniejszego Regulaminu.
7. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane przez
Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy
prawa.