TUKI®

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisach internetowych prowadzonych przez TUKI Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gołdapskiej 31, w Olecku (19-400).

 

Niniejszy dokument zawierający Politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies obowiązuje w domenie tukitoys.com.

1. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Niniejsza Polityka Prywatności została opracowana w oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO.

   

  Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.)

   

  Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.)

2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma TUKI Sp. z o.o. z siedzibą w Olecku (19-400) przy ul. Gołdapska 31, KRS:  0000665034,

NIP: 8471617537 REGON: 366619747 (zwanego dalej: „tukitoys.com/shop”)

3. KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Jakie informacje o użytkownikach gromadzą Serwisy i w jaki sposób je wykorzystują?

 

Serwisy ograniczają zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do RODO i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W szczególności zbierając dane osobowe wyróżniamy te spośród nich, których podanie jest rzeczywiście niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.

 

Podkreślamy, że tylko w niektórych przypadkach, np. przy subskrybowaniu bezpłatnych newsletterów, badaniach ankietowych czy formularzach zamówień zbieramy bardziej szczegółowe informacje o użytkownikach, takie jak adresy poczty elektronicznej.

Administrator przetwarza następujące dane osobowe kupujących:

 

 • Imię i nazwisko, firma,
 • adres prowadzenia działalności gospodarczej,
 • numer NIP,
 • numer telefonu,
 • adres poczty elektronicznej.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia z Administratorem umowy sprzedaży, zwanej dalej „Umową”. Jeżeli kupujący nie poda tych danych, wówczas nie dojdzie do zawarcia Umowy.

4. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W jakich celach tukitoys.com/shop przetwarza dane osobowe?

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach:

 • zawarcie i wykonanie łączącej strony Umowy, w szczególności dostawa zakupionego towaru i rozpatrywanie reklamacji (art. 6 ust 1b RODO – wykonanie umowy),
 • wypełnienie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w szczególności wystawianie i przechowywanie faktur oraz innych dokumentów księgowych ( art. 6 ust. 1c RODO – obowiązek prawny),
 • dochodzenie roszczeń i obrona przeciwko nim (art. 6 1f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora),
 • wykrywanie i zapobieganie nadużyciom ( art. 6 1f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora),
 • marketing bezpośredni ( art. 6 1a i 1f RODO – zgoda kupującego, prawnie uzasadniony interes Administratora),
 • tworzenie analiz i statystyk, na potrzeby własne Administratora, w szczególności raporowanie, badania marketingowe i rynkowe, planowanie rozwoju usług, badanie preferencji kupujących, na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora ( art. 6 ust. 1a i 1f RODO – zgoda kupującego, prawnie uzasadniony interes Administratora),
 • przekazania osobom trzecim – za zgodą kupującego, w zakresie i celu objętym tą zgodą( art. 6 ust. 1a i 1f RODO – zgoda kupującego, prawnie uzasadniony interes Administratora).

5. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Jaki jest w tukitoys.com/shop czas przechowywania danych osobowych?

 

Administrator będzie przechowywał dane osobowe w następującym czasie:

        Zawarcie i wykonanie łączącej strony Umowy, w szczególności dostawa zakupionego towaru i rozpatrywanie reklamacji – przez czas trwania Umowy i rozliczeń po jej zakończeniu,

 

 • wypełnienie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w szczególności wystawianie i przechowywanie faktur oraz innych dokumentów księgowych – przez czas, w którym nakazują to Administratorowi przepisy prawa,
 • dochodzenie roszczeń i obrona przeciwko nim – do momentu przedawnienia się roszczeń wynikających z Umowy
 • wykrywanie i zapobieganie nadużyciom – do momentu przedawnienia się roszczeń wynikających z Umowy,
 • marketing bezpośredni – przez czas trwania Umowy, lub do momentu cofnięcia zgody przez kupującego,
 • tworzenie analiz i statystyk, na potrzeby własne Administratora, w szczególności raportowanie, badania marketingowe i rynkowe, planowanie rozwoju usług, badanie preferencji kupujących, na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora – przez czas trwania Umowy lub do momentu cofnięcia zgody przez kupującego
 • przekazania osobom trzecim – do momentu cofnięcia zgody przez kupującego.

 

Jeżeli Administrator świadczył na rzecz kupującego usługi drogą elektroniczną związane z zawarciem i wykonaniem Umowy, wówczas zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, po zakończeniu korzystania z usług Administrator może przetwarzać tylko te dane osobowe usługobiorców, które są:

 

 • niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi,
 • niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora – za zgodą usługobiorcy,
 • niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi,

dopuszczone do przetwarzania na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub umowy

6. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Kto w tukitoys.com/shop jest odbiorcą danych osobowych?

 

Administrator nie przekazuje danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, chyba że uzyska na to uprzednią, wyraźną zgodę Użytkownika lub jeżeli prawo lub obowiązek przekazania tych danych wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

Administrator powierza dane osobowe Użytkowników następującym podmiotom przetwarzającym:

 

 • świadczącym w imieniu Administratora usługi marketingowe i reklamowe,
 • obsługującym systemy teleinformatyczne Administratora,
 • świadczącym Administratorowi usługi pocztowe, kurierskie, płatnicze, audytorskie, pomoc prawną i księgową.

 

Administrator zapewnia, że ma podpisane umowy powierzenia danych z podmiotami którym powierza dane.

7. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Gdzie tukitoys.com/shop przekazuje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Dane osobowe użytkowników nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

8. PRAWA KUPUJĄCYCH

Jakie w tukitoys.com/shop kupujący ma prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

 

Użytkownikowi  przysługują następujące uprawnienia:

 

 • prawo dostępu do treści swoich danych,
 • prawo do żądania sprostowania swoich danych,
 • prawo do żądania usunięcia swoich danych (prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia swoich danych do innego Administratora,
 • prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania swoich danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem.

9. PRAWO DO SPRZECIWU

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych:

 

w celu marketingu bezpośredniego;

 

z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania jego danych jest nasz uzasadniony interes (np. nasze cele marketingowe, statystyczne, analityczne), tj. gdy jego dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

10. PROFILOWANIE

W czasie obowiązywania Umowy, Administrator może wejść w posiadanie innych danych Użytkownika – numeru IP urządzenia, którym posługuje się kupujący oraz danych dotyczących korzystania przez kupującego z określonej sieci teleinformatycznej, jak również sposobu korzystania z witryny internetowej Administratora.

 

Jakie działania tukitoys.com/shop podejmuje wobec informacji zawartych w logach dostępowych?

 

Zbieramy informacje dotyczące korzystania z Serwisu przez jego użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystujemy w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną www. Adres IP jest wykorzystywany przez nas również w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę (np. informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Zapewniamy jednak, że informacje te w żaden sposób nie są kojarzone (łączone) przez tukitoys.com/shop z danymi osobowymi użytkowników Serwisu, w szczególności zaś z danymi subskrybentów list e-mailingowych i innych usług świadczonych przez ten serwis.

 

Na podstawie uzyskanych w podany wyżej sposób informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim, współpracującym z nami. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak, co podkreślamy, żadnych danych pozwalających na identyfikację (określenie tożsamości) danego użytkownika Serwisu.

 

Informujemy jednocześnie, że możemy zostać zobowiązani do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika Serwisu na żądanie uprawnionych do tego – w oparciu obowiązujące przepisy prawne – organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

 

Zapewniamy, że wszelkie dane osobowe, jeżeli zostały zebrane w ramach Serwisów, służą głównie do realizacji zobowiązań tukitoys.com/shop wobec klientów. Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim, chyba że:

 

po uzyskaniu uprzedniej, wyraźnej zgody osób, których one dotyczą, na takie działanie,

lub jeżeli obowiązek przekazania tych danych wynika (będzie wynikać) z przepisów prawnych.

 

W jaki sposób tukitoys.com/shop wykorzystuje informacje pochodzące z formularzy zamówień, na bezpłatne newslettery, innych formularzy i badań ankietowych realizowanych w Serwisach?

 

W ramach Serwisów są zamieszczane formularze zamówień, które umożliwiają klientom złożenie zamówienia na oferowane przez tukitoys.com/shop produkty i usługi. Dane w ten sposób zebrane są wykorzystywane głównie do realizacji zobowiązań na ich rzecz.

 

W szczególności zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów wydawanych przez tukitoys.com/shop wymaga podania w odpowiednim formularzu adresu e-mail. Pole to jest obowiązkowe. Uzyskane w podany wyżej sposób dane są dodawane do listy e-mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać czytelnikowi zamówiony przez niego newsletter.

 

Informacje kontaktowe klientów są także wykorzystywane do nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne (np. w przypadku konieczności potwierdzenia zamówienia). W każdym czasie użytkownicy Serwisów, którzy zamówili newsletter mają możliwość zrezygnowania z jego otrzymywania.

 

Inne informacje służą do ustalania profilu osób korzystających z serwisów oraz zamawiających newslettery i pozwalają lepiej dostosowywać zawartość Serwisu i newsletterów do potrzeb osób korzystających z tej formy informacji. Ich przetwarzanie zawsze jednak odbywa się zgodnie z przepisami RODO i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Co to jest plik cookie?

 

Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej.

 

W jakich celach tukitoys.com/shop wykorzystuje pliki cookies w swoich Serwisach?

 

Wśród plików cookies wyróżnić możne te, które są niezbędne do działania serwisów tukitoys.com/shop. Należące do tej kategorii pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić:

 

 • utrzymanie sesji użytkownika;
 • zapisanie stanu sesji użytkownika;
 • umożliwienie autoryzacji z wykorzystaniem Serwisu logowania;
 • zapisanie informacji pozwalającej na anonimowe zalogowanie użytkownika;
 • zapisanie informacji niezbędnych do działania koszyka internetowego w przypadku zakupów internetowych poprzez strony internetowe tukitoys.com/shop;
 • monitoring dostępności usług.

 

Kolejna kategoria plików cookies, to pliki, które wprawdzie nie są niezbędne do korzystania z Serwisów tukitoys.com/shop, ale ułatwiają korzystanie z nich. Wykorzystuje się je, aby umożliwić:

 

 • przywrócenie ostatnio odwiedzanego widoku przy następnym zalogowaniu do produktu;
 • zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy;
 • przywrócenie sesji użytkownika
 • zapamiętanie ostatnio wybranej kategorii w produkcie;
 • sprawdzenie czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo;
 • umożliwienie automatycznego zalogowania do produktu (opcja “zapamiętaj mnie”);
 • dopasowanie zawartości produktów do preferencji użytkowników;
 • ustawienie preferowanego języka, waluty, rozmiaru czcionki i innych tego typu właściwości ułatwiających pracę z aplikacją;
 • przywrócenie ostatniego wyniku wyszukiwania w produkcie;
 • wyświetlenie ostatnio przeglądanych produktów w sklepie internetowym;
 • wyświetlenie ostatnio wybranego parametru sortowania.

 

tukitoys.com/shop korzysta też z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a które wykorzystują pliki cookies w następujących celach:

 

 • monitorowanie ruchu na naszych stronach WWW;
 • zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i umożliwiają nam ciągłe doskonalenie naszych produktów;
 • ustalanie liczby anonimowych użytkowników naszych stron WWW. Potrzebne do analizy korzystania z serwisów tukitoys.com/shop;
 • kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść;
 • kontrolowanie jak często użytkownicy wybierają daną usługę;
 • badanie zapisów na newslettery;
 • wykorzystanie systemu personalizowanych rekomendacji dla e-commerce;
 • wykorzystanie narzędzia do komunikacji;
 • integracja z portalem społecznościom;
 • płatności internetowe.

 

Wśród podmiotów tych w dacie sporządzenia niniejszego dokumentu zaliczamy:

PayPro (więcej informacji na stronie: www.przelewy24.pl)

PayU (więcej informacji na stronie: www.payu.pl)

 

PayPal  (więcej informacji na stronie: www.paypal.com

Google AdWords

Google Analytics

Hotjar

Facebook

 

Jak można zarządzać plikami cookies?

 

Użytkownik może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez tukitoys.com/shop  lub przez jakichkolwiek innych zewnętrznych dostawców, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

 

tukitoys.com/shop zastrzega jednocześnie, że po odrzuceniu plików cookies niektóre funkcje oferowane przez nasze Serwisy mogą nie działać prawidłowo, a nawet w niektórych przypadkach wiąże się to z całkowitym uniemożliwieniem korzystania z wybranych funkcjonalności Serwisów.

11. ZABEZPIECZNIE DANYCH OSOBOWYCH KUPUJĄCYCH

Jakie zabezpieczenia stosuje tukitoys.com/shop?

 

Serwisy są zaopatrzone w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Użytkowników zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

 

Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników tukitoys.com/shop zgodnie z RODO.

 

Serwis tukitoys.com/shop oferują Użytkownikom możliwość zrezygnowania z otrzymywania zamówionych od tukitoys.com/shop newsletterów. Serwisy zapewnią Użytkownikom opcję usunięcia informacji o sobie z naszej bazy danych i umożliwią wstrzymanie otrzymywania informacji wysyłanych za pomocą listów elektronicznych. Można tego dokonać, postępując według instrukcji dołączonej do treści nadsyłanych przez nas wiadomości.

 

W jaki sposób tukitoys.com/shop chroni prywatność osób, które nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych?

 

Zastrzegamy, że Serwisy nie zbierają, nie monitorują ani nie weryfikują informacji na temat wieku osób odwiedzających go ani innych, których zebranie pozwoliłoby na ustalenie, czy Użytkownik (w tym odbiorca i użytkownik list e-mailingowych, uczestnik badań ankietowych i osoba biorąca udział w promocjach organizowanych na jego forum) ma zdolność do czynności prawnych.

 

Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych nie powinny dokonywać zamówień ani subskrybować usług świadczonych przez Serwisy, chyba że ich przedstawiciele ustawowi wyrażą na to zgodę, jeżeli taka zgoda będzie wystarczająca w świetle obowiązującego prawa.

12. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Wszystkich Użytkowników, którzy mają jakiekolwiek pytania, uwagi lub zastrzeżenia dotyczące stosowanej przez tukitoys.com/shop polityki w zakresie ochrony prywatności w ramach Serwisu, w tym dotyczące wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości związanych z treścią niniejszej informacji, prosimy o wysłanie ich pod adres: info@tukitoys.com